دوره و شماره: دوره 12، شماره 23، آذر 1390، صفحه 9-238 
مکاشفه در اندیشه ابن عربی

صفحه 61-88

زهرا غریب حسینی؛ محمدصادق بصیری؛ محمدرضا صرفی؛ ناصر محسنی نیا


خوانش بینامتنی، دریافت بهتر از متون عرفانی

صفحه 89-112

سیده مریم روضاتیان؛ سیدعلی اصغر میرباقری فرد


بررسی روایت شناسی حکایت های اسرارنامه عطّار

صفحه 113-134

محمدرضا نصر اصفهانی؛ مرضیه السادات فاطمی