دوره و شماره: دوره 23، شماره 53، مرداد 1401، صفحه 9-210