دوره و شماره: دوره 23، شماره 55، اسفند 1401، صفحه 9-191 

مقاله پژوهشی

ارزیابی ترجمۀ بنگالی شاهنامۀ فردوسی از منیرالدین یوسف

صفحه 9-27

محمد احسن الهادی؛ تنجینه بنت نور