دوره و شماره: دوره 23، شماره 54، آبان 1401، صفحه 9-232 

مقاله پژوهشی

بازتاب تصاویرشعری شاعران کهن پارسی در اشعار نو مهدی اخوان ثالث

صفحه 9-46

خدیجه ساتیاروند؛ تقی پورنامداریان؛ یوسف محمد نژاد عالی زمینی


سبک شناسی لایه ای تذکرة الاولیاء عطار در سه لایه واژگانی، نحوی و بلاغی

صفحه 47-89

مقدسه کوچک زاده؛ احمد غنی پور ملکشاه؛ علی اکبر باقری خلیلی؛ قدسیه رضوانیان