دوره و شماره: دوره 22، شماره 48، بهار 1400، صفحه 9-0 

مقاله پژوهشی

1. نقد و بررسی ضبط و انتساب ابیاتی به رودکی سمرقندی در فرهنگ عجایب‌اللغه

صفحه 9-48

زهرا نصیری شیراز؛ نصراله امامی؛ سجاد دهقان


2. زبان در منظومه ازهر و مزهر نزاری قهستانی

صفحه 49-77

پروانه صانعی؛ حسین آقاحسینی؛ سید مرتضی هاشمی


5. بررسی پیرنگ، شخصیت‌پردازی و زاویه دید در «زندگی‌نامۀ خودنوشت» «آن سال‌ها»

صفحه 109-134

زهره احمدی پور اناری؛ موسی غنچه پور؛ مریم مظفری نژاد راوری


6. تحلیل محتوایی و ساختاری نقیضه‌های ناصر فیض

صفحه 135-172

مجید دانائی؛ مجید پویان؛ یدالله جلالی پندری


7. بررسی روایت مرگ در سه رمان جنگ با تکیه بر نظریه ژنت

صفحه 173-199

فاطمه حسینی اسحق آبادی؛ محمد پارسانسب؛ حسین بیات