دوره و شماره: دوره 22، شماره 48، بهار 1400، صفحه 9-260 

مقاله پژوهشی

1. نقد و بررسی ضبط و انتساب ابیاتی به رودکی سمرقندی در فرهنگ عجایب‌اللغه

صفحه 9-48

زهرا نصیری شیراز؛ نصراله امامی؛ سجاد دهقان


2. بررسی زبان در منظومه ازهر و مزهر نزاری قهستانی

صفحه 49-78

پروانه صانعی؛ حسین آقاحسینی؛ سید مرتضی هاشمی


5. بررسی پیرنگ، شخصیت‌پردازی و زاویه دید در زندگی‌نامۀ خودنوشت «آن سال‌ها»

صفحه 139-164

زهره احمدی پور اناری؛ موسی غنچه پور؛ مریم مظفری نژاد راوری


6. تحلیل محتوایی و ساختاری نقیضه‌های ناصر فیض

صفحه 165-202

مجید دانائی؛ مجید پویان؛ یدالله جلالی پندری


7. بررسی روایت مرگ در سه رمان جنگ با تکیه بر نظریه ژنت

صفحه 203-230

فاطمه حسینی اسحق آبادی؛ محمد پارسانسب؛ حسین بیات