دوره و شماره: دوره 23، شماره 54، آبان 1401، صفحه 9-232