دوره و شماره: دوره 22، شماره 49، شهریور 1400، صفحه 9-262 

مقاله پژوهشی

بررسی اصالت و قدمت برخی روایات مربوط به رستم

صفحه 9-34

علی فرزانه قصرالدشتی؛ محمود رضایی دشت ارژنه