دوره و شماره: دوره 22، شماره 50، آذر 1400، صفحه 9-270 
بازنگری، تحلیل و تصحیح ابیاتی از دیوان خاقانی شروانی

صفحه 75-110

سید منصور سادات ابراهیمی؛ امیر سلطان محمدی


کاربرد لغز و معما در شعر مجد همگر

صفحه 111-148

محمد رضا وصال؛ محمد کاظم کهدویی


تحلیل انتقادی و تطبیقی روش خوارزمی و جامی در شرح نی نامه مولوی

صفحه 211-239

کبری صدیقی ترکمپور؛ رضا روحانی؛ احد فرامرز قراملکی