دوره و شماره: دوره 24، شماره 56، خرداد 1402، صفحه 9-207 

مقاله پژوهشی

تحلیل انتقادی رمان اشکانه (بر اساس نظریۀ فرکلاف)

صفحه 9-43

آرام رحیمیان؛ مریم مشرف الملک؛ احمد خاتمی


شیوه‌های انتقال فره و ارتباط آن با فرزندکشی گشتاسب

صفحه 85-102

علی فرزانه قصرالدشتی؛ محمود رضایی دشت ارژنه؛ فرخ حاجیانی