دوره و شماره: دوره 24، شماره 58، آذر 1402، صفحه 9-233