دوره و شماره: دوره 21، شماره 44، بهار 1399، صفحه 9-263 

مقاله پژوهشی

1. زنان دربار گورکانیان هند و نقش آنان در گسترش زبان و ادب فارسی (1135- 932هـ . ق.)

صفحه 9-41

زهره قدیری؛ علی اکبر جعفری؛ علی اکبر کجباف


3. بررسی اندیشۀ مادّی گرایی در شعر احمد شاملو

صفحه 87-116

محمد جواد صادقی نقدعلی؛ مهدی ملک ثابت؛ یدالله جلالی پندری